Algemene voorwaarden

Hallo. Hello.
Hola. Salut.
Ciao.

Wat je vraag ook is, wij staan klaar om deze te beantwoorden. Maar, ook als je suggesties of ideeën hebt, voel je vrij deze met ons te delen. Wij staan hier altijd voor open!

contact-millers

Hallo. Hello.
Hola. Salut.
Ciao.

Wat je vraag ook is, wij staan klaar om deze te beantwoorden. Maar, ook als je suggesties of ideeën hebt, voel je vrij deze met ons te delen. Wij staan hier altijd voor open!

lineAlgemene voorwaarden

Verplichtingen

Millers is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, krachtens de horecaovereenkomst/offerte verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen horecadiensten te verlenen op de in Millers gebruikelijke wijze.
De in voorgaand artikel genoemde verplichting geldt niet:

a. in geval van overmacht aan de zijde van Millers;
b. indien de gast niet of meer dan een half uur te laat verschijnt;
c. indien de klant de waarborgsom/tussentijdse betaling niet tijdig voldoet;
d. indien de klant, ondanks een daartoe strekkend verzoek, niet tijdig een omzetgarantie afgeeft;
e. indien de klant op enige andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen welke hij uit welken hoofde ook jegens het horecabedrijf heeft.

Millers is niet gehouden enig goed van de gast in ontvangst en/of in bewaring te nemen.
Indien Millers voor het in ontvangst en/of in bewaring nemen van goederen enig bedrag aan de gast in rekening brengt, dient Millers op die goederen te letten als een goed huisvader en te handelen volgens het garderobereglement.
Millers is nimmer verplicht enig huisdier van de gast toe te laten en kan aan toelating voorwaarden verbinden.
Millers is verplicht op het overeengekomen tijdstip aan de gast de overeengekomen faciliteiten ter beschikking te stellen en de overeengekomen spijzen en dranken te verstrekken van een hoeveelheid, kwaliteit en op een wijze als in zijn restaurant gebruikelijk is.
Indien geen spijzen of dranken van tevoren zijn overeengekomen dan verstrekt Millers op verzoek datgene van de spijzen en dranken die het op dat moment kan verstrekken.
Millers is gerechtigd om het verlenen van horecadiensten achterwege te laten dan wel op ieder moment te staken indien de gast zich niet gedraagt als overeenkomt met de stand en de exploitatie van zijn horecabedrijf. Millers kan onder meer eisen stellen met betrekking tot het uiterlijk van de gast. De gast dient op eerste verzoek het bedrijf te verlaten.
Indien de gast niet binnen een half uur na het gereserveerde tijdstip is gearriveerd kan Millers  de reservering als geannuleerd beschouwen.

Zaalverhuur

Millers is gerechtigd om een andere ruimte ter beschikking te stellen dan volgens de horeca- overeenkomst zou moeten geschieden, behoudens indien zulks als evident onbillijk en voor de gast als klaarblijkelijk te bezwaarlijk moet worden beschouwd. De gast/klant heeft in dat laatste geval het recht om met onmiddellijke ingang de horecaovereenkomst waarop voormelde wens van het horecabedrijf betrekking heeft te beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere horecaovereenkomsten. De gast en/of klant heeft, indien het horecabedrijf zich uitgaven bespaart door op de voet van het voorgaande een andere ruimte ter beschikking te stellen dan volgens de horecaovereenkomst zou moeten geschieden, recht op het bedrag van die besparing. Voor het overige zal Millers nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
Millers is voorts gehouden de bij hem gebruikelijke horecadiensten aan de gasten te kunnen verlenen.
Millers is gerechtigd om het verlenen van horecadiensten achterwege te laten dan wel op ieder moment te staken indien de gast zich niet gedraagt als overeenkomt met de stand en de exploitatie van zijn horecabedrijf. Millers kan onder meer eisen stellen met betrekking tot het uiterlijk van de gast. De gast dient op eerste verzoek het horecabedrijf te verlaten.
Millers is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de horecaovereenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde te ontbinden. Maakt Millers van deze bevoegdheid gebruik, dan zal het horecabedrijf tot geen enkele schadevergoeding gehouden zijn.

Annuleringen

Annulering van reserveringen
In geval van no-show zal de klant in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te betalen.
Bedragen die Millers met het oog op de geannuleerde horecaovereenkomst ten tijde van de annulering reeds aan derden verschuldigd is geworden dienen door de klant te allen tijde volledig aan Millers te worden vergoed, mits Millers niet onredelijk gehandeld heeft door de betreffende verplichtingen aan te gaan.
Wanneer een reservering is gemaakt dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende:

a. bij annulering meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip zal geen vergoeding verschuldigd zijn;
b. bij annulering 14 dagen of minder doch meer dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip zal de klant 25% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn;
c. bij annulering 7 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip zal de klant 50% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.
d. bij annulering 3 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip zal de klant 75% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.

Waarborgsom, aan- en tussentijdse betaling

Millers kan te allen tijde van de klant verlangen dat deze onder het horecabedrijf deponeert of doet deponeren een waarborgsom ter hoogte van maximaal de reserveringswaarde minus eventuele reeds verrichte tussentijdse betalingen. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor het horecabedrijf en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet.
Wanneer een reservering is bevestigd dient 14 dagen voor datum van aanvang de aanbetaling overgemaakt te zijn.
Tot een reserveringswaarde van € 2000.00 hanteert Millers een aanbetaling van 25%.
Boven een reserveringswaarde van € 2000.00 hanteert Millers een aanbetaling van 50%.
Millers kan telkens tussentijds betaling verlangen van inmiddels verleende horecadiensten.
Millers mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen gedeponeerde bedrag ter zake al datgene wat de klant uit welken hoofde ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient door het horecabedrijf onverwijld aan de klant te worden terugbetaald.

Omzetgarantie

Indien een omzetgarantie of afkoopbedrag is afgegeven is de klant verplicht ter zake de betreffende horecaovereenkomst(en)/offerte(s) tenminste het in de omzetgarantie of afkoopbedrag bepaalde bedrag aan het horecabedrijf te betalen.

Aansprakelijkheid van de gast en/of klant

De klant en de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Millers en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.